Tulevaisuusselonteko linjaa pitkän aikavälin ilmasto- ja energiapolitiikkaa: Kohti hyvinvoivaa ja vähäpäästöistä Suomea

Valtioneuvosto hyväksyi torstaina 15. lokakuuta ilmasto- ja energiapoliittisen tulevaisuusselonteon viitoittamaan tietä kohti vähäpäästöistä Suomea vuonna 2050. Selonteossa asetetaan tavoitteeksi vähentää Suomen ilmastopäästöjä vähintään 80 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2050 mennessä
Lue lisää

Biokaasu

Eloperäisestä aineesta voidaan tuottaa biokaasua, jota pystytään hyödyntämään sekä sähkön että lämmön tuotannossa. Biokaasua syntyy mm. kaatopaikoilla jätteen hajotessa. Hajoamisessa syntyvä metaani kerätään talteen keräysputkiston avulla. Muita biokaasun lähteitä ovat jätevedenpuhdistamot sekä maatalouden lietteet, joista saadaan anaerobisen hajoamisen kautta polttoaineeksi kelpaavaa biokaasua. Yleensä biokaasua tuottavat yksiköt ovat pieniä ja niissä käytetään usein kaasumoottoreita sähkön ja lämmön yhteistuotantoon. Suuremmissa yksiköissä voidaan käyttää myös kaasuturbiineja.